سایز یا ابعاد پوستر

ابعاد و سایزهای استاندارد پوستر

از استاندارد های مرسوم پوستر در ابعاد A4, A3, A2, A1, A0 بصورت افقی و عمودی می باشد. اگرچه پوستر مربع بدلیل پرت کاغذ بیشتر جزء استانداردهای پوستر نمیباشد، اما بدلیل زیبایی و متفاوت بودن کار، پوستر مربع در ابعاد متفاوت نیز استفاده میگردد.

ابعاد و سایزهای استاندارد پوستر
جدول سایز پوستر
نام محصول میلیمتر اینچ
پوستر A4 297x210 mm 11.7x8.3 in
پوستر A3 420x297 mm 16.5x11.7 in
پوستر A2 594x420 mm 23.4x16.5 in
پوستر A1 841x594 mm 33.1x23.4 in
پوستر A0 1189x841 mm 46.8x33.1 in
پوستر مربع 210x210 mm 8.5x8.5 in